บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

บริการวางแผนภาษีอากร/ที่ปรึกษาด้านภาษี

 

 

การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) หมายถึง

การกำหนดวิธีปฏฺิบัติไว้ล่วงหน้า หรือการเตรียมการเพื่อเสียภาษี

ให้ถูกต้องครบถ้วน และประหยัด การทำให้ไม่ต้องเสียภาษี

หรือเสียภาษีน้อยที่สุด 

โดยใช้วิธีการที่ไม่ผิดกฎหมาย (Legal Means)

ก็ถือเป็นการวางแผนภาษีอากรด้วย

 

นอกจากนี้ การวางแผนภาษีอากร ยังหมายถึงการจัดการธุรกิจ

หรือการงานส่วนตัว เพื่อช่วยทำให้เสียภาษีน้อยที่สุด

 

การวางแผนภาษีอากร เป็นงานส่วนหนึ่งในการประกอบธุรกิจ

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางภาษีอากร (Tax Management)

ทั้งนี้ การวางแผนภาษีอากรจะต้องกระทำก่อนเริ่มต้นประกอบธุรกิจ

ในระหว่างประกอบธุรกิจ และแม้จะเลิกประกอบธุรกิจ

ก็ต้องมีการวางแผนภาษีอากรด้วย

นอกจากนี้ ในการทำนิติกรรมสัญญาหรือธุรกรรม

หรือการงานใดก็ควรจะมีการวางแผนภาษีอากรเช่นเดียวกัน

การวางแผนภาษีอากร จึงไม่จำกัดเฉพาะ

กรณีที่มีการประกอบธุรกิจเท่านั้น

การวางแผนภาษีอากรจึงเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของบุคคลด้วย

 

(รายละเอียดที่มา หนังสือคำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร

โดย ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม)

 

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)