บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

 

คดีล้มละลายตามกฎหมายล้มละลายนั้น

มุ่งให้ความเป็นธรรมกับทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ คือ

ในส่วนของเจ้าหนี้ก็เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อย่างเต็มจำนวน

ส่วนของลูกหนี้ก็เพื่อให้ลูกหนี้ได้พ้นจากการล้มละลายได้เร็วขึ้น

โดยคดีล้มละลายจะมีได้ทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญา

 

  • หลักเกณฑ์ในการถูกฟ้องล้มละลาย มีดังนี้

 

1.ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว

และเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน

ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท

2.ลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคล เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียว

หรือหลายคนรวมกันไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท

 

  • หลักเกณฑ์การถูกปลดจากล้มละลาย มีดังนี้

 

1.ปลดล้มละลายโดยคำสั่งศาล

2.ปลดล้มละลายโดยผลของกฎหมาย คือ บุคคลธรรมดา

ที่ถูกศาลพิพากษาว่าล้มละลายว่าล้มละลายมาแล้ว

พ้นกำหนดระยะเวลา 3 ปี

 

เว้นแต่

1.บุคคลนั้นเคยถูกศาลพิพากษาว่าล้มละลายมาก่อน

และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่ศาลได้พิพากษาครั้งก่อน

ให้ขยายระยะเวลาเป็น 5 ปี

2.บุคคลนั้นเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ให้ขยายระยะเวลาเป็น 10 ปี

3.บุคคลนั้นเป็นบุคคลล้มละลาย เนื่องจากการกระทำผิด

อันมีลักษณะเป็นการกุู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

ให้ขยายระยะเวลาล้มละลายเป็น 10 ปี

 

หรือ เพราะเหตุการหยุดนับระยะเวลา

ซึ่งเกิดจากลูกหนี้ไม่ให้ความร่วมมือต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ในการจัดการทรัพย์สินโดยไม่มีเหตุอันควร

โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จะยื่นคำร้องต่อศาล

ขอให้หยุดนับระยะเวลาได้ ซึ่งศาลจะมีคำสั่งให้หยุดนับระยะเวลาได้

แต่ไม่เกิน 2 ปี รวมเป็นระยะเวลาในการล้มละลายกรณีนี้ 5 ปี

จึงจะปลดล้มละลายโดยผลของกฎหมาย

 

กรณีนิติบุคคล จะมีกระบวนการของการฟื้นฟูกิจการเข้ามาช่วย

เพื่อให้ปลดล้มละลายได้เร็วขึ้น

 

การพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลายนั้น ต้องการความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

จึงได้แยกพิจารณาในศาลล้มละลายโดยเฉพาะ

 

 

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)