บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

บริการรับรองโนตารี


การรับรองกรณีนิติบุคคล แบ่งได้ดังนี้

 

การรับรองตำแหน่งและอำนาจของบุคคล เช่น

 

  • รับรองตัวกรรมการผู้มีอำนาจ
  • รับรองตัวผู้มอบอำนาจ / ผู้รับมอบอำนาจ
  • รับรองพยานในสัญญา

 

การรับรองนิติบุคคล เช่น

 

  • รับรองลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ
  • รับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทน
  • รับรองลายมือชื่อ ตำแหน่ง และอำนาจกระทำการ
  • รับรองการจัดทำเอกสารในนามนิติบุคคล
  • รับรองฐานะนิติบุคคล ตำแหน่ง และอำนาจของผู้ลงลายมือชื่อในเอกสาร
  • รับรอง "โดยอ้อม" เกี่ยวกับฐานะนิติบุคคล และอำนาจของผู้ลงลายมือชื่อ 

เป็นต้น

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)