บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

 

คดีปกครอง แบ่งได้ดังนี้

 

  • คดีที่มีข้อพิพาทเนื่องจากการกระทำทางปกครองของรัฐฝ่ายเดียว

เช่น การออกกฎ การออกคำสั่งทางปกครอง การออกพระราชกำหนด

หรือการกระทำทางปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน

เช่น การก่อสร้างสะพานลอย การขุดลอกคูคลอง เป็นต้น
 

  • คดีที่มีข้อพิพาทเนื่องจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่

หรือปฏิบัติล่าช้าของเจ้าหน้าที่รัฐ
 

  • คดีที่มีข้อพิพาทเนื่องจากการกระทำละเมิดทางปกครอง

หรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่

เช่น การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
 

  • คดีที่มีข้อพิพาทเนื่องจากสัญญาทางปกครอง

เช่น สัญญาสัมปทาน สัญญาบริการสาธารณะ สัญญาใช้ทุน เป็นต้น

 

ซึ่งการพิจารณาคดีดังกล่าว จะดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลปกครอง

เป็นการดำเนินคดีแบบไต่สวนโดยตุลาการศาลปกครอง

คำฟ้องคดีปกครอง สามารถยื่นได้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ

ยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ได้เช่นกัน โดยให้ถือวันที่ส่งเป็นวันยื่นคำฟ้อง

 

  • คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง

เช่น คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว

ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลล้มละลาย

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

คดีเกี่ยวกับวินัยทหาร คดีเกี่ยวด้วยระเบียบข้า่ราชการฝ่ายตุลาการ

 

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)