บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

 

คดีผู้บริโภค ด้แก่ คดีที่มีข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภค

กับผู้ประกอบธุรกิจ เช่น

  • คดีด้านสถาบันการเงิน อาทิ คดีบัตรเครดิต คดีเช่าซื้อรถยนต์ 
  • คดีเงินกู้ ซึ่งกฎหมายถือว่า ผู้ให้กู้ที่มีการคิดดอกเบี้ย ถือเป็นผู้ประกอบธุรกิจเช่นกัน
  • คดีด้านผู้ประกอบธุรกิจอื่น อาทิ สัญญาให้บริการโทรคมนาคม,

โรงพยาบาล, นิติบุคคลด้านอสังหาริมทรัพย์, คดีฟ้องแพทย์, บริษัทรถยนต์

เป็นต้น

 

คดีผู้บริโภคนี้ แม้จะเป็นคดีข้อพิพาททางแพ่ง แต่จะมีกฎหมายวิธี

พิจารณาคดีผู้บริโภคคุ้มครองโดยเฉพาะ

 

  • ดังนั้นการดำเนินคดีในทางศาล จึงแตกต่างจากวิธีพิจารณาทาง

แพ่งสามัญโดยทั่วไป เช่น มีการพิจารณาคดีที่รวดเร็ว, มีการยกเว้น

ค่าธรรมเนียมศาล (กรณีผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบธุรกิจ)

  • หากผู้ประกอบธุรกิจจะฟ้องคดีผู้บริโภค กฎหมายบังคับให้ฟ้อง

ยังภูมิลำเนาของผู้บริโภคเท่านั้น เป็นต้น

 

ซึ่งกฎหมายนี้จะมุ่งคุ้มครอง และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเป็นหลัก

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)