บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

 

คดีอาญา ได้แก่ คดีที่มีผู้ได้รับความเสียหาย จากการกระทำความผิด

ทางอาญาฐานใดฐานหนึ่ง โดยแยกเป็นความผิดแต่ละฐานได้ดังนี้

 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ได้แก่ ลักทรัพย์, วิ่งราวทรัพย์, ชิงทรัพย์, ปล้นทรัพย์, รีดเอาทรัพย์,

กรรโชกทรัพย์, ฉ้อโกง, ยักยอกทรัพย์, โกงเจ้าหนี้, ทำให้เสียทรัพย์,

รับของโจร, บุกรุก

 

ความผิดเกี่ยวกับเพศ

ได้แก่ ข่มขืนกระทำชำเรา พรากผู้เยาว์ อนาจาร  ค้าประเวณี

 

ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

ได้แก่ ฆ่าผู้อื่น, ทำร้ายผู้อื่น, ทำให้แท้งลูก, ทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ

และคนชรา, กักขังหน่วงเหนี่ยว, หมิ่นประมาท

 

ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลง

ได้แก่ ปลอมธนบัตร, เหรียญ, ดวงตรา, แสตมป์, ตั๋วโดยสาร,

ปลอมเอกสาร, ใช้หรืออ้างเอกสารปลอม

 

ความผิดเกี่ยวกับการค้า

ได้แก่ ปลอมเครื่องหมายการค้า, เลียนเครื่องหมายการค้า

 

ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง

ได้แก่ ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน, แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน,

ขัดขวางเจ้าพนักงาน, ให้สินบนเจ้าพนักงาน,

แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน, เจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

 

ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม

ได้แก่ ให้สินบนเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ

พนักงานสอบสวน, แจ้งความเท็จต่อพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน, 

เอาความเท็จฟ้องผู้อื่น, เบิกความเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล

เหล่านี้เป็นต้น

 

นอกจากนี้ยังมีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายอื่น อาทิเช่น 

ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ฯ พ.ศ. 2518

ได้แก่ คดียาเสพติดประเภทต่างๆ

ทั้งข้อหาเสพ, ข้อหาจำหน่าย, ข้อหาผลิต เป็นต้น

 

ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระทำความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (พรบ.คอม)

ได้แก่ คดีนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

ซึ่งความผิดแต่ละฐานข้างต้นนั้น เป็นการกระทำความผิดอาญา

ที่มีการดำเนินคดีทางศาลกันเป็นอย่างมาก

บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายฉัตร์ธรรม จำกัด

มีทีม ทนายความคดีอาญา

ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

เพื่อว่าต่าง แก้ต่างคดีความให้กับท่านได้เป็นอย่างดี

 

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)