บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

 

บริการรับรองเอกสารโนตารี

 

การรับรองกรณีเอกสาร แบ่งได้ดังนี้

 

การรับรองสำเนาเอกสาร ว่าตรงกับต้นฉบับหรือไม่

เช่น

 • รับรอง Passport (หนังสือเดินทาง)
 • รับรอง ID Card (บัตรประชาชน)
 • รับรอง Driving Licence (ใบขับขี่)
 • รับรอง Birth Certificate (สูติบัตร)
 • รับรอง Death Certificate (มรณบัตร)
 • รับรอง House Particulars (ทะเบียนบ้าน)
 • รับรอง Registration of Marriage (ทะเบียนสมรส)
 • รับรอง Marriage Certificate (ใบสำคัญการสมรส)
 • รับรอง Registration of Divorce (ทะเบียนหย่า)
 • รับรอง Divorce Certificate (ใบสำคัญการหย่า)
 • รับรอง Registration of Family Status (ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว)

เป็นต้น

 

การรับรองต้นฉบับเอกสาร ที่ออกโดยเอกชน

เช่น

 • สัญญาซื้อขายระหว่างคู่ค้า
 • เอกสารการส่งออก
 • รับรองเอกสาร ที่โนตารี่อื่นรับรองมาแล้ว
 • รับรองบันทึกถ้อยคำบุคคล
 • รับรองคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Affidavit)
 • รับรองถ้อยแถลง และคำสาบาน
 • รับรองสถานะการเงิน
 • รับรองประวัติการศึกษา (Resume)
 • รับรองประวัติการทำงาน (Portfolio)
 • รับรองหนังสือมอบอำนาจ (Power of Attorney)
 • รับรองบันทึกข้อตกลง
 • รับรองพินัยกรรม (Last will and Testament)
 • รับรองหนังสือนิติกรรมทั่วไป
 • รับรองใบประกาศนียบัตร (Certificate)
 • เอกสารอื่นๆ

 

 

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)