บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

 

คดีครอบครัว หมายความถึง คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องต่อศาล

หรือกระทำการใดๆ ในศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์ หรือครอบครัว

เป็นคดีที่เกี่ยวด้วยการสมรส และพิพาทกันถึงสิทธิหน้าที่ระหว่างกัน

เช่น

 

 • ฟ้องหย่า , แบ่งสินสมรส
 • ฟ้องชู้ (เรียกค่าชดเชย)
 • ฟ้องชู้ (เรียกค่าชดเชย) โดยไม่หย่า
 • ฟ้องเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
 • ฟ้องผิดสัญญาหย่า
 • ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินสินสมรส
 • ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในบัญชีธนาคาร
 • ฟ้องบังคับตามสัญญาก่อนสมรส
 • ร้องขอเพิกถอนสัญญาก่อนสมรส
 • ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร
 • ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพหลังหย่า
 • ฟ้องผิดสัญญาหมั้น (เรียกค่าทดแทน)
 • ฟ้องเลิกสัญญาหมั้น (เรียกของหมั้นคืน)
 • ฟ้องเกี่ยวกับอำนาจปกครองบุตร (เพิกถอนอำนาจปกครองบุตร)
 • ฟ้องเรียกบุตรคืน
 • ร้องขอตั้งผู้ปกครอง
 • ร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร (รับรองบุตร)
 • ร้องขอตั้งผู้จัดการทรัพย์ของผู้เยาว์

เป็นต้น

 

ซึ่งคดีเหล่านี้ถือเป็นคดีเกี่ยวด้วยครอบครัว คือบิดา มารดา และบุตร

จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว

 

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)