บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

 

บริการของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด

 

1. บริการด้านคดีความ

รับว่าต่าง แก้ต่าง (ฟ้องคดี ต่อสู้คดี) คดีความทุกประเภท

 

คดีอาญา » คดีลักทรัพย์, คดีวิ่งราวทรัพย์, คดีชิงทรัพย์, คดีปล้นทรัพย์,

คดีเช็ค, คดีฉ้อโกง, คดียักยอก, รับของโจร, คดีบุกรุก, คดีหมิ่นประมาท,

คดีหมิ่นประมาททางเฟสบุ๊ค, คดีฆ่า, คดีทำร้ายร่างกาย, คดีฟ้องเท็จ

คดีข่มขืนกระทำชำเรา, คดีพรากผู้เยาว์, คดียาเสพติด, คดีปลอมเอกสาร

 

คดีแพ่ง » คดีฟ้องละเมิด, ฟ้องขับไล่, คดีที่ดิน, คดีกู้ยืม

คดีขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวม, คดีผิดสัญญา, คดีก่อสร้าง,

ฟ้องขอให้จดเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

 

คดีผู้บริโภค » คดีบัตรเครดิต, คดีเช่าซื้อรถยนต์,

คดีผิดสัญญา, คดีฟ้องผู้ประกอบการ, คดีกู้ยืมเงิน

 

คดีครอบครัว » ฟ้องหย่า, ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ, ฟ้องชู้,

ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู, ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพ,

ฟ้องขออำนาจปกครองบุตร, ฟ้องให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

 

คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ »

คดีละเมิดลิขสิทธิ์, คดีทะเบียนการค้า, คดีเลียนเครื่องหมายการค้า, คดีสิทธิบัตร,

อนุญาโตตุลาการ, คดีเกี่ยวด้วยสัญญาการค้าระหว่างประเทศ

 

คดีปกครอง » ฟ้องหน่วยงานรัฐกระทำละเมิด, คดีคำสั่งทางปกครอง

ฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิด, ฟ้องสัญญาสัมปทาน

 

คดีล้มละลาย » ฟ้องบุคคลล้มละลาย, ฟ้องนิติบุคคลล้มละลาย,

คดีฟื้นฟูกิจการ

 

คดีแรงงาน » ฟ้องเรียกค่าชดเชย, เรียกค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว,

เรียกค่าเสียหายอันไม่เป็นธรรม, เรียกเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,

คดีระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้างกระทำละเมิด

 

คดีภาษีอากร » คดีถูกฟ้องเรียกค่าภาษี, คดีฟ้องเพิกถอนการประเมิน

 

คดีเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญา » คดีลักทรัพย์, คดีทำร้ายร่างกาย,

คดีข่มขืนกระทำชำเรา, คดีพยายามฆ่า, คดีร่วมกันปล้น, คดีจำหน่ายยาเสพติด

 

คดีที่ไม่มีข้อพิพาท (ฝ่ายเดียว) » ร้องขอจัดการมรดก, รับรองบุตร,

ร้องขอตั้งผู้ปกครอง, ร้องขอตั้งผู้อนุบาล, ร้องขอให้เป็นผู้สาบสูญ,

ร้องขอครอบครองปรปักษ์, ร้องขอตั้งผู้จัดการทรัพย์, ร้องขอรื้อบริษัทร้าง

 

รับอุทธรณ์ ฎีกา แก้อุทธรณ์ แก้ฎีกา

ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาทุกคดีความ

 

บริการชั้นพนักงานสอบสวน (รับฟังข้อกล่าวหา,ประกันตัว)

บริการชั้นพนักงานอัยการ (รายงานตัว, ให้ถ้อยคำเพิ่มเติม)

 

2. บริการด้านกฎหมายอื่น

ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับคดีความ และปัญหากฎหมายทั่วไป

รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับองค์กรเอกชน หน่วยงาน มูลนิธิ สมาคม

 

3. บริการด้านรับรองเอกสาร

Notarial Services Attorney (Notary Public)

รับรองเอกสาร » ต้นฉบับเอกสาร, สำเนาเอกสาร, คำแปล, คำให้การ,

สัญญาเอกชน, ประวัติการศึกษา (resume), ประวัติการทำงาน (portfolio)  

รับรองบุคคล » กรรมการนิติบุคคล, บุคคลธรรมดา, พยานนิติกรรม

รับรองลายมือชื่อ » กรรมการนิติบุคคล, พยานนิติกรรม, คู่สัญญา

 

4. บริการจัดทำนิติกรรมสัญญา 

ร่างพินัยกรรม, หนังสือร้องทุกข์, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม, สัญญา,

หนังสือให้ความเห็นทางกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

 

5. บริการด้านธุรกิจ ได้แก่

รับจดทะเบียนธุรกิจ, รับจดทะเบียนสมาคม, ทำบัญชี, งบการเงิน,

วางระบบบัญชี, วางแผนภาษี, ตรวจสอบบัญชี,

ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

 

รับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชนจำกัด

 

 

6. บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่

 

รับจดลิขสิทธิ์, รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ,

เครื่องหมายร่วม, เครื่องหมายรับรอง เป็นต้น

 

7.บริการสืบทรัพย์ บังคับคดี ได้แก่

รับสืบทรัพย์, ตรวจกรรมสิทธิ์ที่ดิน ห้องชุด, ตรวจกรรมสิทธิ์รถ

ตั้งเรื่องบังคับคดี

 

และอื่นๆ

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)