บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

 

คดีทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ คดีที่แยกพิจารณาเป็นทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาได้ดังนี้

 

คดีแพ่ง

 • คดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์

สิทธิบัตรคดีพิพาทตามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

 • คดีแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า หรือตราสารการเงินระหว่างประเทศ

หรือการให้บริการระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ

การประกันภัยและนิติกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องมาจากการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271-275

ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับการค้าฐานขายของโดยหลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด

คุณภาพ ฯลฯ ของสินค้า ความผิดเกี่ยวกับการใช้รูปรอยประดิษฐ์ของผู้อื่น

ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้า จำหน่าย

หรือเสนอจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียน เป็นต้น

 • คดีแพ่งเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิต (แอลซี) 
 • คดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือ
 • คดีแพ่งเกี่ยวกับการทุ่มตลาด และการอุดหนุนสินค้าหรือการให้บริการจากต่างประเทศ
 • คดีแพ่งที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในการออกแบบวงจรรวม การค้นพบทางวิทยาศาสตร์

ชื่อทางการค้า ฯ

 • คดีแพ่งที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาท มาตรา 7 (3)-(10)

ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545

 • คดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญา

 

คดีอาญา

 • คดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
 • คดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271-275
 • คดีอาญาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในการออกแบบวงจรวม การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ชื่อทางการค้า ฯ
 • คดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจศาลทรัพย์สินทางปัญญา

 

การดำเนินคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญานั้น

จะดำเนินคดีให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

จึงมีการกำหนดให้มีการพิจารณาคดีติดต่อกันโดยไม่เลื่อนคดี เว้นแต่

มีเหตุจำเป็น นอกจากนี้อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศกลาง

โดยอนุมัติประธานศาลฎีกา มีอำนาจออกข้อกำหนดเกี่ยวกับ

การดำเนินกระบวนพิจารณา และการรับฟังพยานหลักฐานใช้บังคับในศาลได้

จึงทำให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัด

อันเป็นลักษณะพิเศษซึ่งแตกต่างจากศาลอื่น

 

 

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)