บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

 

คดีเด็กและเยาวชน ได้แก่ คดีอาญา

ที่มีข้อหาว่าเด็กและเยาวชนกระทำความผิด

และให้ถือเกณฑ์อายุ ใน "วันที่เด็กหรือเยาวชนนั้นกระทำความผิด"

ซึ่งจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว

คดีอาญา = การกระทำความผิดอาญาทุกข้อหา

เด็ก = บุคคลอายุยังไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์

เยาวชน = บุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์

 

หากบุคคลที่กระทำความผิดอาญา

อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันกระทำความผิด

จะไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาคดี ของศาลเยาวชนและครอบครัวอีกต่อไป

 

แต่ หากบุคคลกระทำความผิดอาญา

ขณะที่กระทำนั้น อายุยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์

แล้วยังไม่ได้ตัวบุคคลนั้น มาพิจารณาคดีต่อศาลเยาวชนและครอบครัว

ต่อมา ได้ตัวบุคคลนั้นเมื่ออายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้ว

ก็ยังอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ของศาลเยาวชนและครอบครัวได้

 

เช่น นาย ก อายุ 16 ปี ลักโทรศัพท์มือถือของ นาง ข ไป

เหตุเกิดที่สวนจตุจักร

จากนั้น นาย ก ได้หลบหนีไปอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัด

เจ้าพนักงานตำรวจจับตัว นาย ก ได้ เมื่อ นาย ก อายุ 21 ปีแล้ว

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งเป็นศาลที่การกระทำความผิดเกิดขึ้น

จึงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของนาย ก เป็นต้น

 

ตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวฉบับแก้ไขใหม่ ปี 2553 นั้น

ผู้ที่จะว่าคดีให้กับเด็กและเยาวชนได้

จะต้องผ่านการอบรมเป็นที่ปรึกษากฏหมาย

ของศาลเยาวชนและครอบครัวด้วย เรียกกันว่า "ที่ปรึกษากฎหมาย"

 

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด มีทนายความที่ผ่านการอบรม

เป็นที่ปรึกษากฎหมายของศาลเยาวชนและครอบครัว รุ่นที่ 1

จึงสามารถว่าคดีอาญาให้กับเด็กและเยาวชน

ที่ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาได้ด้วย

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)