บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

 

การจดทะเบียนธุรกิจ

 

  • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วน, มูลนิธิ
  • เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจเข้า หรือออก
  • เปลี่ยนแปลงที่อยู่สถานประกอบการ
  • จดเพิ่มสาขาสถานประกอบการ
  • เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์
  • จดเพิ่มทุน / ลดทุน
  • แก้ไขรายชื่อบัญชีผู้ถือหุ้น
  • ร้องขอกลับคืนบริษัท (ถูกขีดชื่อเป็นสถานะร้าง)
  • จดเลิกกิจการ
  • รับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชน จำกัด

เป็นต้น

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)