บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

 

กฎหมายน่ารู้

 

2564

 

2563

 

กฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ เดือนมีนาคม 2563

 

กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

อันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ.2563

(17 เม.ย.63)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/029/T_0005.PDF

 

*************************************************************************

            

2562

 

กฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ เดือนมีนาคม 2562

 

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน

ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (21 มี.ค.62)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/036/T_0023.PDF

************************************************************************

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล

และค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้จำเลยในการไต่สวนมูลฟ้อง

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165/1 พ.ศ.2562

(20 มี.ค.62)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/035/T_0001.PDF

 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (20 มี.ค.62)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/035/T_0010.PDF

 

พระราชบัญญัติ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (20 มี.ค.62)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/034/T_0001.PDF

 

พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี

ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ.2562 

(20 มี.ค.62)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/034/T_0007.PDF

 

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 6)

พ.ศ.2562 (20 มี.ค.62)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/034/T_0011.PDF

 

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

(ฉบับที่ 31) พ.ศ.2562 (20 มี.ค.62)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/034/T_0015.PDF

 

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(ฉบับที่ 34) พ.ศ.2562 (20 มี.ค.62)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/034/T_0018.PDF

 

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 

(20 มี.ค.62)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/034/T_0021.PDF

 

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ.2562

(20 มี.ค.62)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/034/T_0023.PDF

 

พระราชบัญญัติ สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 (20 มี.ค.62)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/034/T_0027.PDF

 

 

 

********************************************************************************************

2561

 

กฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ เดือนสิงหาคม 2561

 

พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 (5 ส.ค.61)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/056/1.PDF

 

กฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ เดือนกรกฎาคม 2561

 

พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2561 (27 ก.ค.61)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/053/1.PDF

 

พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (27 ก.ค.61)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/053/8.PDF

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อม

ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ.2561 (27 ก.ค.61)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/053/12.PDF

 

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วย

การห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ.2561 (27 ก.ค.61)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/053/15.PDF

 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย

การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 660)

พ.ศ.2561 (27 ก.ค.61)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/053/30.PDF

 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรา

และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 661) พ.ศ.2561 (27 ก.ค.61)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/053/33.PDF 

 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 662) พ.ศ. 2561 (27 ก.ค.61)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/053/36.PDF

 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (27 ก.ค.61)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/053/67.PDF

 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (27 ก.ค.61)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/053/76.PDF

 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

(27 ก.ค.61)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/053/93.PDF

***************************************************************

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 (21 ก.ค.61)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/052/1.PDF

**************************************************************

กฎกระทรวง ฉบับที่ 339 (พ.ศ.2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (20 ก.ค.61)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/051/T1.PDF

************************************************************** 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2461 (17 ก.ค.61)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/050/T1.PDF

 

พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

(17 ก.ค.61)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/050/T5.PDF

 

กฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ.2561 (11 ก.ค.61)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/048/1.PDF

 

************************************************************************************

                                                           

2560

กฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ เดือนกันยายน 2560

 

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง พ.ศ.2560 (1 ก.ย.60)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/091/28.PDF

 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2560)

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2538 (1 ก.ย.60)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/091/19.PDF

 

กฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ เดือนสิงหาคม 2560

 

พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 (31 ส.ค.60)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/088/7.PDF

****************************************************************

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการออกคําสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 (25 ส.ค.60)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/087/18.PDF

****************************************************************

กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

พ.ศ.2560 (23 ส.ค.60)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/3.PDF

 

กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560 (23 ส.ค.60)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/31.PDF

****************************************************************

กฎกระทรวง กําหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทย

ของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ.2560 (17 ส.ค.60)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/085/3.PDF

****************************************************************

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

(ฉบับที่ 644) พ.ศ.2560 (13 ส.ค.60)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/084/1.PDF

****************************************************************

กฎกระทรวง สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ.2560 (11 ส.ค.60)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/081/24.PDF

 

กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุ

ใบอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ พ.ศ.2560

(11 ส.ค.60)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/081/16.PDF

 

กฎกระทรวง ว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ.2560

(11 ส.ค.60)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/081/9.PDF

 

กฎกระทรวง กําหนดค่าชดใช้ราคาสิ่งของที่ถูกทําลายอันเนื่องจาก

มีเชื้อโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด พ.ศ.2560 

(11 ส.ค.60)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/081/6.PDF

 

กฎกระทรวง กําหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกทําลายอันเนื่องจากเป็นโรคระบาด

หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์

ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ.2560 (11 ส.ค.60)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/081/3.PDF

 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 330 (พ.ศ.2560) ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (11 ส.ค.60)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/081/1.PDF

***************************************************************

กฎกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560

(4 ส.ค.60)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/080/15.PDF

 

กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ.2560 (4 ส.ค.60)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/080/4.PDF

 

***************************************************************

2559 

 

กฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ เดือนมีนาคม 2559

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559 (22 มี.ค.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/025/1.PDF 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 62 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 (18 มี.ค.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/024/1.PDF

 

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

ที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์

ของแผ่นดินโดยเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (18 มี.ค.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/024/10.PDF

 

ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ

พ.ศ.2559 (18 มี.ค.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/024/12.PDF

*******************************************************************

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(ฉบับที่ 31) พ.ศ.2559 (15 มี.ค.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/023/4.PDF

*******************************************************************

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดและระยะเวลาการใช้งาน

ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน พ.ศ.2559 (11 มี.ค.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/022/38.PDF

 

กฎกระทรวงว่าด้วยใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

(11 มี.ค.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/022/40.PDF

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ.2559

(4 มี.ค.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/021/7.PDF

 

พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

การผ่อนชำระภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2559 (4 มี.ค.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/021/7.PDF

 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559

(1 มี.ค.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/019/1.PDF

 

พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัย

สำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2559 (1 มี.ค.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/019/10.PDF

 

กฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ เดือนกุมภาพันธ์ 2559

  

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงน้ำจืด

ในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2559 (25 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/018/3.PDF

 

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์

พ.ศ.2559 (25 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/018/8.PDF

 

กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง

พ.ศ.2559 (25 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/018/13.PDF

 

กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ พ.ศ.2559 (25 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/018/16.PDF

 

กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และ

สวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ พ.ศ.2559 (25 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/018/20.PDF

*************************************************************

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ.2559

(24 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/017/1.PDF

 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

(ฉบับที่ 597) พ.ศ.2559 (24 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/017/4.PDF

 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

(ฉบับที่ 598) พ.ศ.2559 (24 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/017/10.PDF

 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

(ฉบับที่ 599) พ.ศ.2559 (24 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/017/13.PDF

 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร

(ฉบับที่ ๖๐๐) พ.ศ.2559 (24 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/017/16.PDF

**************************************************************

กฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (19 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/016/9.PDF

**************************************************************

กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก

พ.ศ.2559 (16 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/015/1.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การหักภาระที่ถูกรอนสิทธิ

ในการคำนวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดก พ.ศ.2559 (16 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/015/3.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าของทรัพย์สิน

ที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก พ.ศ.2559 (16 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/015/7.PDF

 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 311 (พ.ศ.2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (16 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/015/11.PDF

 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 312 (พ.ศ.2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (16 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/015/13.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง พ.ศ.2559

(16 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/015/15.PDF

 

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย

พ.ศ.2559 (16 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/015/19.PDF

*************************************************************

กฎกระทรวง ฉบับที่ 313 (พ.ศ.2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (9 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/013/1.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (9 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/013/3.PDF 

************************************************************* 

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (8 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/012/1.PDF

*************************************************************

กฎกระทรวงการยื่นคำขอ การออกหนังสือรับรอง การขอต่ออายุหนังสือรับรอง

และการออกใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ

พ.ศ.2559 (4 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/011/1.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง

และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถที่เป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2559

(4 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/011/5.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถ

พ.ศ.2559 (4 ก.พ.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/011/7.PDF

 

กฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ เดือนมกราคม 2559

 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 (29 ม.ค.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/010/1.PDF

 

 

พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมิน

ภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้

ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 (29 ม.ค.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/010/4.PDF

 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

(ฉบับที่ 596) พ.ศ.2559 (29 ม.ค59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/010/7.PDF 

 

พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเคลือบแอลคีด

ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2559 (29 ม.ค.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/010/11.PDF

*******************************************************************

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559

(19 ม.ค.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/007/22.PDF

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียน

ระหว่างประเทศ พ.ศ.2559 (19 ม.ค.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/007/25.PDF

*****************************************************************

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (18 ม.ค.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/006/1.PDF

****************************************************************

กฎกระทรวงกำหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า

สิบแปดปีทำงาน พ.ศ.2559 (14 ม.ค.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/005/1.PDF

 

ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้ง

ต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลย

นอกราชอาณาจักรพ.ศ.2559 (14 ม.ค.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/005/3.PDF

**************************************************************

กฎกระทรวงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ พ.ศ.2559

(13 ม.ค.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/004/1.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด

พ.ศ.2559 (13 ม.ค.59)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/004/6.PDF

**********************************************************

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับเมล็ดถั่วลิสง :

ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซินเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2558

(7 ม.ค.59)

กฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ เดือนตุลาคม 2558

 

กฎกระทรวง (ฉบับที่ 65) พ.ศ.2558

ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (16 ต.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/100/1.PDF

 

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและวิธีการเสียค่าธรรมเนียม

สำหรับการร้องขอให้พิจารณาเป็นการล่วงหน้า พ.ศ.2558 (16 ต.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/100/3.PDF

 

กฎกระทรวง (ฉบับที่ 308) พ.ศ.2558 ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (16 ต.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/100/5.PDF

*************************************************************

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558

(8 ต.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/098/1.PDF

 

พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (8 ต.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/098/19.PDF

 

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 (8 ต.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/098/21.PDF

 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

(ฉบับที่ 28) พ.ศ.2558 (8 ต.ค. 58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/100/5.PDF

************************************************************

พระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 (1 ต.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/095/1.PDF

 

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497

พ.ศ.2558 (1 ต.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/095/17.PDF

 

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

พ.ศ.2545 พ.ศ.2558 (1 ต.ค58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/095/28.PDF

 

กฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ เดือนกันยายน 2558

 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษี

มูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 592) พ.ศ.2558 (26 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/093/1.PDF

 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

(ฉบับที่ 593) พ.ศ.2558 (26 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/093/4.PDF

 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

(ฉบับที่ 594) พ.ศ.2558 (26 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/093/7.PDF

************************************************************

พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 (25 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/092/1.PDF

 

พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ

บางกรณี และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุน

การออมแห่งชาติ พ.ศ.2558 (25 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/092/12.PDF

 

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ 2) (25 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/092/15.PDF

 

พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 (25 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/091/1.PDF

 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 (25 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/091/17.PDF

************************************************************

พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (15 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/089/1.PDF

************************************************************

กฎกระทรวง (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2558

ออกตามความในพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (14 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/088/29.PDF

************************************************************

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฏากร

(ฉบับที่ 591) พ.ศ.2558 (9 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/087/1.PDF

 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 (9 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/087/5.PDF

 

พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2535

พ.ศ.2558 (9 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/087/12.PDF

************************************************************

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (8 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/1.PDF

 

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558 (8 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/5.PDF

 

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (8 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/26.PDF

 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 7)

พ.ศ.2558 (8 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/67.PDF

 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (8 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/70.PDF

 

พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 (8 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/76.PDF

 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2558

(8 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/84.PDF

 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 27)

พ.ศ.2558 (8 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/87.PDF

 

พระราชกฤษฎีกาการทบทวบความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ.2558 (8 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/91.PDF

************************************************************

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี

กรมสรรพากร พ.ศ.2558 (7 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/085/26.PDF

************************************************************

กฎกระทรวง (ฉบับที่ 16) ออกตามความในพระราชบัญญติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479

(3 ก.ย.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/084/1.PDF

************************************************************

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558

(1 ก.ย.58)

 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/083/16.PDF

 

กฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ เดือนสิงหาคม 2558

 

พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558 (27 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/082/1.PDF

 

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 (27 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/082/18.PDF

 

พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 (27 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/082/27.PDF

 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 (27 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/082/32.PDF

 

พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์

ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2558 (27 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/082/39.PDF

 

พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2558

(27 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/082/51.PDF

*************************************************************

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 (26 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/080/1.PDF

 

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 (26 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/080/9.PDF

*************************************************************

ระเบียบศาลปกครอง ว่าด้วยการปลดทำลายสำนวนคดีและสำนวนบังคับคดี

พ.ศ.2558 (18 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/077/20.PDF

*************************************************************

กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผน

และผู้บริหารฟื้นฟูกิจการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (14 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/076/27.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียม

สำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (14 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/076/32.PDF

************************************************************

พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 (11 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/074/1.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดแบลลัสต์ขดลวดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ

หลอดฟลูออเรสเซนซ์ พ.ศ.2558 (11 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/073/1.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดแบลลัสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูง

สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ พ.ศ.2558 (11 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/073/5.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดหลอดมีแบลลัสต์ในตัวที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2558

(11 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/073/9.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2558

(11 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/073/13.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดพัดลมไฟฟ้าชนิดแขวนเพดานและชนิดส่ายรอบตัว

ที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2558 (11 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/073/17.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2558

(11 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/073/20.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดเตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2558 (11 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/073/24.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดโคมไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับ

หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ พ.ศ.2558 (11 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/073/27.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะรอใช้งาน

และขณะปิดเครื่อง พ.ศ.2558 (11 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/073/30.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดจอภาพที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะรอใช้งานและ

ขณะปิดเครื่อง พ.ศ.2558 (11 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/073/33.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดเครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะรอใช้งานและ

ขณะปิดเครื่อง พ.ศ.2558 (11 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/073/36.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดอุปกรณ์หลายหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะรอใช้งาน

และขณะปิดเครื่อง พ.ศ.2558 (11 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/073/40.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดเครื่องสแกนเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะรอใช้งาน

และขณะปิดเครื่อง พ.ศ.2558 (11 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/073/44.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะรอใช้งาน

พ.ศ.2558 (11 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/073/47.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดเครื่องเสียงในบ้านที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะรอใช้งาน

พ.ศ.2558 (11 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/073/50.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2558

(11 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/073/53.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดเตาไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2558 (11 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/073/56.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดเตาไมโครเวฟที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2558 (11 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/073/59.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2558 (11 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/073/62.PDF

 

กฎกระทรวงกำหนดหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยวที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2558

(11 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/073/65.PDF 

*************************************************************

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 (5 ส.ค. 58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/072/1.PDF

 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ.2558 (5 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/072/12.PDF

 

พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2558 (5 ส.ค.58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/072/16.PDF

 

กฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ เดือนพฤษภาคม 2558

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 (1 พ.ค. 58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/038/1.PDF

 

กฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ เดือนเมษายน 2558

 

พระบรมราชโองการ ประกาศยกเลิกใช้กฎอัยการศึก (1 เม.ย. 58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/025/1.PDF

 

กฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ เดือนมีนาคม 2558

 

พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 (13 มี.ค 58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/018/1.PDF

 

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ พ.ศ.2558 (13 มี.ค 58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/018/17.PDF

****************************************************************

พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 (6 มี.ค 58)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/016/1.PDF

 

 ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)