บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

 

คดีแรงงานได้แก่ คดีที่มีข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

เกี่ยวด้วยการจ้างแรงงาน และสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานต่างๆ เช่น

 • กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
 • กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
 • กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
 • กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม เป็นต้น

รวมไปถึงกรณีการละเมิดระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วย

ซึ่งการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี จะต้องดำเนินคดีที่ศาลแรงงาน

โดยการพิจารณาจะเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

โจทก์และจำเลยไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

และศาลจะพยายามไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้คู่ความสามารถตกลงกันได้

 

ตัวอย่างคดีแรงงาน เช่น

 • คดีที่ลูกจ้างฟ้องเรียกให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยกรณีออกจากงาน
 • คดีที่ลูกจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
 • คดีที่ลูกจ้างฟ้องเรียกเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • คดีที่นายจ้างฟ้องลูกจ้างว่ากระทำความผิดระหว่างปฏิบัติงาน
 • คดีที่นายจ้างฟ้องลูกจ้างว่ากระทำผิดวินัย
 • คดีที่นายจ้างฟ้องลูกจ้างว่ากระทำละเมิด
 • คดีที่นายจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน
 • คดีที่นายจ้างฟ้องลูกจ้างว่ากระทำความผิดตามกฎหมายอาญา

เช่น ลูกจ้างยักยอกทรัพย์ ลูกจ้างฉ้อโกงทรัพย์ เป็นต้น

 • คดีที่นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ้าง 

กรณีลูกจ้างไปทำงานให้กับบริษัทคู่แข่ง หรือบริษัทคู่ค้าของนายจ้าง

หรือ ลูกจ้างไปเปิดกิจการแข่งขันกับกิจการของนายจ้าง เป็นต้น

 

 

 

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)