บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

บริการตรวจ-ร่างหนังสือ นิติกรรมสัญญาต่างๆ

อาทิเช่น

 

 • พินัยกรรม
 • หนังสือร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงาน
 • หนังสือให้ความเห็นทางกฎหมาย
 • หนังสือบอกกล่าวทวงถาม (Notice)
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • หนังสือรับสภาพหนี้
 • หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย
 • บันทึกข้อตกลง
 • สัญญาก่อนสมรส
 • สัญญาระหว่างสมรส (หนังสือทัณฑ์บน)
 • สัญญาประนีประนอมยอมความ
 • สัญญาตัวแทนนายหน้า
 • สัญญาซื้อขาย เช่น สัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญาซื้อขายบ้าน ฯลฯ
 • สัญญาจะซื้อจะขาย
 • สัญญาขายฝาก
 • สัญญาร่วมทุน
 • สัญญาเงินกู้
 • สัญญาค้ำประกัน เช่น ค้ำประกันเงินกู้ ค้ำประกันบุคคล
 • สัญญาเช่า เช่น สัญญาเช่าห้องพัก สัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าพื้นที่ ฯลฯ
 • สัญญาจ้างแรงงาน
 • สัญญาจ้างทำของ เช่น สัญญารับเหมาก่อสร้าง สัญญาว่าจ้างการผลิต ฯลฯ
 • สัญญาเช่าซื้อช่น สัญญาเช่าซื้อรถ ฯลฯ
 • สัญญาให้ยืม
 • สัญญาอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิ์
 • สัญญาทางธุรกิจต่างๆ

เป็นต้น

 

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ให้บริการร่างหนังสือ นิติกรรมสัญญา

ทุกประเภท โดยถูกต้องตามหลักกฎหมายและตรงตามวัตถุประสงค์ของคู่สัญญา

 

 

 

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)