บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

 

คดีแพ่ง ได้แก่ คดีที่บุคคลใดถูกโต้แย้งสิทธิ จึงต้องใช้สิทธิทางศาล

เช่น

 • คดีเกี่ยวด้วยสิทธิและสภาพบุคคล เช่น ร้องขอให้ศาลสั่งเป็นผู้ปกครอง
 • คดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่ดิน เช่น ฟ้องขับไล่, ฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
 • คดีเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เช่น ฟ้องผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย
 • คดีเกี่ยวด้วยหนี้สิน เช่น ฟ้องคดีเงินกู้
 • คดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด เช่น ฟ้องละเมิดกรณีอุบัติเหตุจากรถ
 • คดีเกี่ยวกับการค้ำประกัน จำนอง จำนำ เช่น ฟ้องผิดสัญญาจำนอง
 • คดีเกี่ยวกับตัวแทน นายหน้า เช่น ฟ้องเรื่องตัวการตัวแทน
 • คดีเกี่ยวกับประกันภัย เช่น ฟ้องรับช่วงสิทธิ
 • คดีเกี่ยวกับตั๋วเงิน เช่น ฟ้องให้รับผิดตามเช็ค (คดีแพ่ง)
 • คดีเกี่ยวกับหุ้นส่วน บริษัท เช่น ฟ้องความรับผิดของนิติบุคคล 

ฟ้องให้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ

 • คดีเกี่ยวกับมรดก เช่น ฟ้องเรียกคืนทรัพย์มรดก 

เป็นต้น

 

รวมถึง คดีที่ไม่มีการโต้แย้งสิทธิ แต่มีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล

แต่ฝ่ายเดียว เช่น

 • การร้องต่อศาลขอให้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดก
 • การร้องขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • การร้องขอให้ศาลสั่งว่าเป็นผู้สาบสูญ
 • การร้องขอให้ศาลสั่งว่าเป็นผู้ไม่อยู่
 • การร้องขอตั้งผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล 
 • การร้องขอรื้อบริษัทร้าง

เป็นต้น

 

นอกจากนี้ การพิจารณาคดีแพ่งบางเรื่อง จะแยกพิจารณาคดี

ในศาลเฉพาะหรือศาลชำนัญพิเศษ เช่น คดีแรงงาน คดีครอบครัว

คดีล้มละลาย คดีผู้บริโภค คดีภาษีอากร และคดีทรัพย์สินทางปัญญา

 

เช่น คดีเงินกู้>>> ต้องฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคแทนคดีแพ่งสามัญ

เนื่องจากตามคำพิพากษาฏีกานั้น ศาลท่านเห็นว่า คดีเงินกู้

ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทน

จึงตีความเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ต้องฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค หรือคดีผบ นั่นเอง

 

เช่นเดียวกับ คดีฟ้องบริษัทประกันภัย>>> บริษัทประกันภัย ก็คือ

ผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบธุรกิจ แน่นอนว่า

หากเราซึ่งเป็นผู้บริโภคจะฟ้องบริษัทเหล่านี้

ให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมจากการละเมิด หรืออะไรก็ตามแต่

ต้องฟ้องเป็นคดีผบหรือคดีผู้บริโภค แทนคดีแพ่งสามัญ

 

 

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)