บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

ทีมทนายความบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด

 

 

 

                                  

 

 • ทนายความทศพล รุ่งเรืองศุภรัตน์ 
 • ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาเอก BOU Florida, United States of America
 • เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประกาศฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

 

 

                                 

 

 • ทนายความธัญยธรณ์ พัฒนฉัตร์ธนากุล  
 • ประวัติการศึกษา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพกฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารแห่งสภาทนายความ

(Notarial Services Attorney) รุ่น 18

 • หลักสูตรที่ปรึกษากฎหมายของศาลเยาวชนและครอบครัว รุ่น 1
 • หลักสูตรการใช้นิติวิทยาศาสตร์และดีเอ็นเอในการต่อสู้คดี สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
 • วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
 • วุฒิบัตรกฎหมายแรงงานใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0
 • วุฒิบัตรกฎหมายใหม่ภาษีอากร การดำเนินคดีภาษีอากร กฎหมายภาษีอากรสำหรับชีวิตประจำวัน
 • วุฒิบัตรภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 14 สภาทนายความแห่งประเทศไทย
 • ใบรับรองโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ

หัวข้อ "หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง" สำนักงานศาลปกครองสงขลา

 • วุฒิบัตรโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ

หัวข้อ "แนวคำวินิจฉัยคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน" สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา

 • หนังสือรับรองโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่                                                       

ของรัฐฯ หัวข้อ "การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ : กรณีกระทำละเมิดด้วยความจงใจหรือ                                           

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง" สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี

 

 

 

                            

                                   

                                     

 • ทนายความอาทิตยา มณีโช
 • ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารแห่งสภาทนายความ

(Notarial Services Attorney)

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบังคับคดีของสำนักอบรมกฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

 

                                     

 

 • ทนายความคฑาวุธ วงศ์กูล
 • ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
 • วุฒิบัตรกฎหมายแรงงานใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

 

 

 

                                     

 

 • ทนายความฐิตานันท์ ธนนภัสสราฉัตร์
 • ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
 • วุฒิบัตรกฎหมายใหม่ภาษีอากร การดำเนินคดีภาษีอากร กฎหมายภาษีอากรสำหรับชีวิตประจำวัน
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
 • วุฒิบัตรภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 14 สภาทนายความแห่งประเทศไทย
 • วุฒิบัตรกฎหมายใหม่ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

เรื่อง "ทวงหนี้อย่างไร...ไม่ติดคุก" สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

 • วุฒิบัตรการดำเนินคดีในแบบกลุ่ม "Class Action" เรื่องการดำเนินคดีแบบกลุ่มและข้อพิจารณาปัญหา

บางประการในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม" สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

 • วุฒิบัตรโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ

หัวข้อ "แนวคำวินิจฉัยคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน" ศาลปกครองนครราชสีมา

 • หนังสือรับรองโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่

ของรัฐฯ หัวข้อ "การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ : กรณีกระทำละเมิดด้วยความจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง" สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี

 

                                                                                    

 

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)