บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

ทีมทนายความบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด

 

 

 

                                  

 

 • ทนายทศพล รุ่งเรืองศุภรัตน์ 
 • ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาเอก BOU Florida, United States of America
 • เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประกาศฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

 

 

                                 

 

 • ทนายธัญยธรณ์ พัฒนฉัตร์ธนากุล  
 • ประวัติการศึกษา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพกฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารแห่งสภาทนายความ

(Notarial Services Attorney) รุ่น 18

 • หลักสูตรที่ปรึกษากฎหมายของศาลเยาวชนและครอบครัว รุ่น 1
 • หลักสูตรการใช้นิติวิทยาศาสตร์และดีเอ็นเอในการต่อสู้คดี สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
 • วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
 • วุฒิบัตรกฎหมายแรงงานใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0
 • วุฒิบัตรกฎหมายใหม่ภาษีอากร การดำเนินคดีภาษีอากร กฎหมายภาษีอากรสำหรับชีวิตประจำวัน

 

 

                                    

 

 • ทนายรุจิรา เกื้อสกุล
 • ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรทนายความผุู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารแห่งสภาทนายความ

(Notarial Services Attorney) รุ่น 18

 

 

                                   

                                     

 • ทนายอาทิตยา มณีโช
 • ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารแห่งสภาทนายความ

(Notarial Services Attorney)

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบังคับคดีของสำนักอบรมกฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

 

                                     

 

 • ทนายคฑาวุธ วงศ์กูล
 • ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
 • วุฒิบัตรกฎหมายแรงงานใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

 

 

 

 

 • ฐิตานันท์ ธนนภัสสราฉัตร์
 • ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
 • วุฒิบัตรกฎหมายใหม่ภาษีอากร การดำเนินคดีภาษีอากร กฎหมายภาษีอากรสำหรับชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

 

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)