บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

 

บริการรับรองโนตารี

 

การรับรองลายมือชื่อกรณีบุคคล 

แบ่งได้หลายกรณี ได้แก่

 

  • การรับรองลายมือชื่อ ว่าผู้จะลงลายมือชื่อ "เป็นบุคคล" ผู้นั้นจริง
  • การรับรองลายมือชื่อ โดยไม่รับผิดชอบข้อความในเอกสาร
  • การรับรองลายมือชื่อ เพื่อรับรองว่า "บุคคล" ผู้นั้น เป็นผู้ที่มาลงชื่อจริง
  • การรับรองลายมือชื่อ ของ"ผู้ลงลายมือชื่อ" ไว้ด้านหลังของเอกสารที่ให้รับรอง
  • การรับรองลายมือชื่อ ผู้แปลเอกสาร
  • การรับรองลายมือชื่อ ผู้มอบอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจ ในหนังสือมอบอำนาจ

 

เช่น การรับรองตัวกรรมการผู้มีอำนาจ รับรองตัวผู้แปลเอกสาร รับรองพยานในสัญญา

เป็นต้น

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)