บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

 

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

 

เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์หรือ

ตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ

ซึ่งสิ่งที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้า ได้แก่

ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ

ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือ

สิ่งดังกล่าวข้างต้น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

 

ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

 

1. เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้

เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้า

ที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น

 

2. เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็น

ที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้น

แตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เช่น

เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น

 

3. เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่

เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและ

บริการของบุคคลอื่นเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้น

เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น

 

4. เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือ

เครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือ

โดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน

เช่น ตราช้างของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นต้น

 

(รายละเอียดที่มา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

 

โดยบริษัทฯ รับบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม 

ด้วยเช่นกัน

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)