บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด ( Chattham Legal Consultants Company Limited ) 0911784515 / 0624622552 / 0956242440

 

บริการจดทะเบียนลิขสิทธิ์

 

ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ

เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญา ความรู้

ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์

โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงาน

ตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุัมครอง

โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์

โดยไม่ต้องจดทะเบียน

 

การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

มิได้เป็นการรับรองสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

แต่เป็นเพียงการแจ้งต่อหน่วยงานราชการว่า ตนเองเป็นเจ้าของสิทธิ์

ในผลงานลิขสิทธิ์ที่แจ้งไว้เท่านั้น

 

โดยผู้แจ้งต้องรับรองตนเองว่า เป็นเจ้าของผลงาน

ที่นำมาแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

และหนังสือรับรองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้

ก็มิได้รับรองว่าผู้แจ้งเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

ผู้แจ้งจำเป็นต้องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นเอง

 

งานอันมีลิขสิทธิ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ คือ

1. วรรณกรรม เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ สิ่งเขียน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2.นาฏกรรม เช่น ท่าเต้น ท่ารำ การทำท่า หรือการแสดงที่

ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว เป็นต้น

3. ศิลปกรรม เช่น งานจิตรกรรม (ภาพวาด) ภาพพิมพ์

งานประติมากรรม ศิลปประยุกต์ ฯลฯ

4. ดนตรีกรรม เช่น ทำนองและเนื้อร้อง หรือการเรียบเรียง

เสียงประสาน ฯลฯ

5. โสตทัศนวัสดุ เช่น งานที่ประกอบด้วยลำดับของภาพและเสียง

ที่บันทึกลงในวัสดุ เช่น วีซีดี ดีวีดี ฯลฯ

6. ภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์และเสียงประกอบภาพยนตร์ ฯลฯ

7. สิ่งบันทึกเสียง เช่น เทป ซีดี ที่มีเสียงดนตรี หรือเสียงอื่นๆ

8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น กระจายเสียงทางสถานีวิทยุ ฯ

9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

 

(รายละเอียดที่มา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

 

โดยบริษัทฯ รับบริการรับจดทะเบียนลิขสิทธิ์

ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยเช่นกัน

 

เฟสบุ๊ค (Facebook Fanpage)

โนตารี (Facebook Fanpage)

บังคับคดี (Facebook Fanpage)